ПРИЕМ

За учебната 2021/2022 година ПГГСД „Стефан Божков” гр. Батак ще приема ученици, както следва:

І. ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
за ученици след завършен VІІ клас, с разширено изучаване на английски език


ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД”
Специалност “Горско и ловно стопанство” – 26 ученици, срок на обучение 5 години

График на дейностите по приемане на ученици след завършен VІІ клас:

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 10.09.2016 г.

05.07.- 07.07.2021 г. вкл.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. вкл.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г. вкл.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07.- 27.07.2021 г. вкл.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2021 г. вкл.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г.вкл.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10.09.2021 г. вкл.

12.

Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план-прием

до 14.09.2021 г. вкл.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  1. Да завършват VII клас в годината на кандидатстване;
  2. Да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;
  3. Кандидатите да са със завършено основно образование

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  1. Заявление по образец;
  2. Свидетелство за завършено основно образование;
  3. Акт за раждане;
  4. Медицинско свидетелство от личен лекар.
  5. Служебна бележка с резултатите от НВО

 

 

ІІ . САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Заявление по образец
2. Диплома  за завършено основно образование
3. Акт за раждане
4. Медицинско   свидетелство от личен лекар

Срок за подаване на документи - до 31.08. 2021г.

 

 

ІIІ . ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК – ЛЕСОВЪД”
Специалност “Горско и ловно стопанство” - срок на обучение 2 години

Приемът се осъществява след завършено средно образование.

 Необходими документи:
1.Заявление по образец
2. Диплома  за завършено средно образование
3. Акт за раждане
4. Медицинско   свидетелство от личен лекар

Срок за подаване на документи и записване - до 31.08. 2021г.

СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОН 03553 / 23-30 ; 23-31 ; GSM: 0887 282 442

e-mail: pggsd_batak@abv.bg